Servicesedelquide Vasa

Vad är en servicesedel?

Vad är en servicesedel?

Servicesedlar används i Vasa för kunder som är i behov av tillfällig (högst 3 veckor) eller regelbunden hemvård och för vårdare som omfattas av stödet för närståendevård.

Tack vare servicesedeln kan kunden själv välja den serviceproducent som passar honom eller henne bäst bland företag som producerar privata servicesedeltjänster.
Broschyr om serviceproducenter: https://www.smartum.fi/fi/palvelusetelit/kayttokohdehaku

Broschyren kan också skrivas ut jämte pris- och kontaktuppgifter.

Användningen av servicesedlar regleras av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) samt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (1311/2003). Kommunen och regionförvaltningsverket övervakar verksamhetens kvalitet i företag som producerar servicesedeltjänster.

Servicesedel för hemvård

Hemvård som ordnas med hjälp av servicesedel förutsätter att kommunens/stadens hemservicehandledare har

  • bedömt kundens servicebehov,
  • utarbetat en service- och vårdplan samt
  • fastställt servicens innehåll och omfattning tillsammans med kunden och vid behov de anhöriga.

I beslutet om servicesedel förbinder sig staden/kommunen att betala hemvårdskostnaderna upp till summan enligt servicesedel. Det högsta värdet av en servicesedel för hemservice och hemsjukvård i Vasa är 27,00 euro/timme från den 1 januari 2014. Det lägsta värdet av en servicesedel är 7,00 euro/timme. Kvällstid (efter kl. 18.00) och under veckoslut är sedelns högsta värde 32,00 euro/timme.

Kunden står själv för eventuella kostnader som överstiger timpriset (självriskandel).

Värdet av servicesedeln för regelbunden hemvård påverkas av kundens bruttoinkomster och antalet personer i hushållet samt antalet servicetimmar enligt service- och vårdplanen.

Exempel: serviceproducentens timpris är 35,50 euro. Kunden har beviljats en servicesedel vars värde är 20 euro/timme. Servicebehovet har fastställts till 3 timmar i veckan, dvs. 12 timmar i månaden. Den självriskandel som kunden betalar är 15,50 euro x 12 timmar = 186 euro i månaden.

Servicesedel för närståendevård

En anhörigvårdare kan använda servicesedeln för att skaffa ändamålsenlig service för den vårdbehövande under tiden för anhörigvårdarens lagstadgade ledighet (Lagen om stöd för närståendevård 937/2005, 4 §). Servicesedel kan sökas av en anhörigvårdare som har ett uppdragsavtal med kommunen.

Värdet av servicesedeln för närståendevård är 120 euro och den motsvarar ett dygn lagstadgad ledighet.

Ansökan om servicesedel

Ansökan om att bli kund hos hemvården görs via hemvården i det egna bostadsområdet/den egna kommunen, genom att man bokar tid hos hemservicehandledaren eller handledaren för närståendevård. Handledaren beslutar om beviljande av servicesedel inom ramen för serviceplanen och de tillbudsstående anslagen.

  • Kunden beslutar själv om han eller hon vill använda servicesedel för att ordna servicen eller få servicen på något annat sätt.
  • Kunden får ett skriftligt beslut om beviljande av servicesedel. Beslutet åtföljs av en förteckning över serviceproducenter som kommunen/staden har godkänt.
  • Sedan kunden valt en lämplig serviceproducent ingår kunden eller kundens anhöriga ett avtal om servicens innehåll med serviceproducenten. De som producerar servicesedeltjänster använder en godkänd avtalsblankett.
  • Serviceproducenten gör ett avgiftsfritt kartläggnings- och avtalsbesök, i samband med vilket kunden överlämnar stadens beslut om servicesedel till serviceproducenten.
  • Mot servicesedeln fakturerar serviceproducenten staden/kommunen en summa som motsvarar sedelns värde. De kostnader som överstiger servicesedelns värde (självriskandel) fakturerar serviceproducenten kunden i enlighet med avtalet mellan serviceproducenten och kunden.
  • Närståendevårdaren kan använda hela servicesedeln eller bara en del av den åt gången eller kombinera servicesedlarna till en längre ledighet.

Om kunden vill kan han eller hon köpa mera tjänster av serviceproducenten som kunden betalar själv, eftersom servicesedeln inte täcker dem. Det är möjligt att ansöka om hushållsavdrag för dessa tjänster.

Ställningen för den som använder servicesedel

Kunden berörs av rättigheterna enligt klientlagen och patientlagen. Om kunden är missnöjd med en tjänst som skaffas med servicesedel, kan han eller hon framställa en anmärkning till staden/kommunen och serviceproducenten. Kunden kan också byta serviceproducent. Kunden kan också ta kontakt med social- eller patientombudsmannen om missförhållanden i anslutning till servicen och/eller klaga hos tillsynsmyndigheterna, till exempel regionförvaltningsverket (RFV).

Avtalsförhållandet mellan kunden och serviceproducenten berörs av konsument- och avtalsrättsliga bestämmelser och principer.