Dataskyddsbeskrivning

Upprättad 15.2.2021

Detta är 1. Vasa Seniorservice Ab:s (i det följande Seniorservice) dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24§) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Här redogör vi för behandlingen av personuppgifter som gäller Seniorservices kunder.

I dataskyddsbeskrivningen redogör vi för vilka uppgifter vi samlar in om våra kunder, det ändamål för vilket uppgifterna används och hur vi skyddar de insamlade uppgifterna. Lägg märke till att i en köpsituation och/eller genom att beställa vårt eventuella nyhetsbrev samtycker ni till registrering av uppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dataskyddsbeskrivningen.

1.    Personuppgiftsansvarig

1.Vasa Seniorservice Ab
2409326-4
Hovrättsesplanaden 3 B
65100 Vasa
info@senioripalvelu.fi

2. Kontaktperson med ansvar för registret

1.Vasa Seniorservice Ab
Sirpa Rintala
044 589 5001
sirpa.rintala@senioripalvelu.fi

3.    Registrets namn

Seniorservices kundregister

4.    Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används för att upprätthålla kundrelationen och för att registrera analytiska uppgifter. Uppgifterna används också för att informera om verksamheten, om kunden har tillåtit detta. Kunden har rätt att förbjuda att uppgifter som gäller honom eller henne används för direktmarknadsföring.

5.    Registrets datainnehåll

Via blanketterna på vår webbplats registreras följande uppgifter i registret: kundens namn, telefonnummer, e-post samt den service som kunden har uttryckt sitt intresse för.

Dessutom samlar vi in observerade och med analytiska metoder härledda uppgifter om användningen av webbplatsen, såsom bläddringsuppgifter och uppgifter som identifierar terminalutrustningen (se närmare ”Användning av kakor”).

6.    Regelmässiga datakällor

Den huvudsakliga uppgiftskällan är användaren själv. Uppgifterna fås avkunden själv i samband med att haneller hon skickar in kontaktblanketten på webbplatsen.

7.    Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna används endast för att sköta kundrelationen.

8.    Utlämnande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter lämnas inte ut till länder utanför EU eller EES.

9.    Bevarande av uppgifter

Seniorservice bevarar kunduppgifterna tills vidare så längekundrelationen varar. På kundens begäran kan uppgifter om honom eller henne raderas ur registret.

10.   Användning av kakor

Vi använder kakor (”cookies” och andramotsvarande tekniker. Med hjälp av kakor insamlas information om besökstrafiken och förbättras användarens serviceupplevelse på sin dator. Kakor och andra identifierare har en bestämd giltighetstid, varefter servern raderar identifieraren.

Med hjälp av kakorna samlar vi in besöksuppgifter för analys- och personifieringsändamål tillsammans med tredje parter. Den använda informationen har anonymiserats. För analys i anslutning till vår webbplats använder vi Google Analytics. Läs mer om Google Analytics databehandling.

11.   Grunder för skydd av registret samt skyddsåtgärder

Vid hanteringen av kundregistret iakttas noggrannhet, och de uppgifter som behandlas skyddas påbehörigt sätt. Kunduppgifter samlas i en skyddad elektronisk databas. För inloggning i den krävs användarnamn och lösenord. Användarnamn till kundregistret kanendast beviljas av huvudanvändaren, som också bestämmer nivån på användarnas rätt att använda registret.

Kundregistret hanteras konfidentiellt. Uppgifterna behandlas endast av de anställda hos Seniorservice till vilkas arbetsuppgifter detta hör och som ärbundna av tystnadsplikt. Kunduppgifter bevaras i elektronisk form och onödiga pappersutskrifter förstörs på behörigt sätt.

12.  Granskningsrätt och rätt kräva rättelse av uppgifter

Kunden kan begära att få en fil med de egna personuppgifterna, som innehåller alla personuppgifter som lämnats till oss. Uppgifter kan begäras genom att kontakta oss per e-post. Du kan också begära att dinapersonuppgifter ska raderas eller ändras. Kunden har dessutom rätt att förbjuda att hans eller hennes uppgifter behandlas i marknadsföringssyfte. En begäran om att begränsa behandlingen av uppgifter ska framställas per e-post till registrets kontaktperson.

Rätten att få de egna uppgifterna raderade gäller inte sådana personuppgifter som vi måste bevara för att upprätthålla registret, av juridiska orsaker, till exempel för att fullgöra vårt bokföringsansvar, eller av dataskyddsskäl.

13.  Kontakt

Du kan kontakta oss per e-post: info@senioripalvelu.fi