Palveluseteliopas Vaasa

Mikä palveluseteli on?

Mikä palveluseteli on?

Palveluseteliä käytetään Vaasassa tilapäisen (palvelun tarpeen kesto enintään 3 viikkoa) tai säännöllisen kotihoidon tarpeessa oleville asiakkaille tai omaishoidontuen piirissä oleville hoitajille.

Palvelusetelin myötä asiakas voi valita itselleen parhaiten sopivan palveluntuottajan yksityisten palvelusetelipalveluja tuottavien yritysten parista. Esite palvelutuottajista: https://www.smartum.fi/fi/palvelusetelit/kayttokohdehaku Esitteen voi myös tulostaa hinta- ja yhteystietoineen.

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1311/2003). Palvelusetelipalveluja tuottavien yritysten toiminnan laatua valvovat kunta ja aluehallintoviranomainen.

Kotihoidon palveluseteli

Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon käyttöönotto edellyttää, että kunnan/kaupungin kotipalveluohjaaja on

  • arvioinut asiakkaan palvelutarpeen,
  • laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman sekä
  • määritellyt palvelun sisällön ja määrän yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa omaisten kanssa.

Palvelusetelipäätöksessä kaupunki/kunta sitoutuu maksamaan kotihoidon kustannuksista palvelusetelin suuruisen summan. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin korkein arvo Vaasassa on 1.1.2014 alkaen 27,00 euroa/tunti. Alin palvelusetelin arvo 7,00 euroa/tunti. Iltaisin (klo 18.00 jälkeen) ja viikonloppuina setelin ylin arvo on 32,00 euroa/tunti.

Mahdollisista tuntihinnan ylittävistä osuuksista (omavastuuosuus) asiakas huolehtii itse.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvoon vaikuttavat asiakkaan bruttotulot ja kotitalouden henkilömäärä sekä palvelu- ja hoitosuunnitelmaan sisällytettyjen palvelutuntien määrä.

Esimerkki: palvelutuottajan tuntihinta on 35,50 euroa. Asiakkaalle on myönnetty palveluseteli, jonka arvo on 20 euroa/tunti. Palvelun tarpeeksi on määritelty 3 tuntia viikossa eli 12 tuntia kuukaudessa. Asiakkaan maksama omavastuuosuus on 15,50 euroa x 12 tuntia = 186 euroa kuukaudessa.

Omaishoidon palveluseteli

Omaishoitaja voi käyttää palveluseteliä hankkiakseen huollettavalleen tarkoituksenmukaiset palvelut lakisääteisen vapaansa ajaksi (Laki omaishoidon tuesta 937/2005, § 4). Palveluseteliä voi hakea omaishoitaja, jolla on toimeksiantosopimus kunnan kanssa.

Omaishoidon palvelusetelin arvo on 120 euroa ja se vastaa yhtä lakisääteistä vapaata vuorokautta.

Palvelusetelin hakeminen

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan oman asuinalueen/kunnan kotihoidon kautta, varaamalla tapaamisaika kotipalvelu- tai omaishoidonohjaajan kanssa. Kotipalvelu- tai omaishoidonohjaaja päättää palvelusetelin myöntämisestä laaditun palvelusuunnitelman ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

  • Asiakas päättää itse, haluaako hän käyttää palvelujen järjestämiseen palveluseteliä vai saada palvelun muulla tavoin.
  • Asiakas saa palvelusetelin myöntämisestä kirjallisen päätöksen. Päätöksen mukana postitetaan luettelo kunnan/kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista.
  • Valittuaan itselleen sopivan palveluntuottajan, asiakas tai hänen omaisensa tekevät palveluntuottajan kanssa palvelun sisältöä koskevan sopimuksen. Palvelusetelipalvelujen tuottajilla on käytössä hyväksytty sopimuslomake
  • Palvelutuottajat tekevät maksuttoman kartoitus- ja sopimuskäynnin, jonka yhteydessä asiakas luovuttaa kaupungilta saamansa palvelusetelipäätöksen palveluntuottajalle.
  • Palveluntuottaja laskuttaa palveluseteliä vastaan kaupunkia/kuntaa setelin arvoa vastaavalla summalla. Palvelusetelin arvon ylittävät kulut (omavastuuosuus) palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti.
  • Omaishoitaja voi käyttää kerralla koko palvelusetelin tai vain osan siitä tai yhdistää palvelusetelit pidemmäksi vapaaksi.

Asiakas voi halutessaan hankkia palveluntuottajalta omarahoitteisia lisäpalveluja, joita palveluseteli ei kata. Näistä palveluista on mahdollisuus hakea kotitalousvähennystä eli veroetua.

Palvelusetelin käyttäjän asema

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet. Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen kaupungille/kunnalle ja palveluntuottajalle. Hän voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhteydessä sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille kuten aluehallintoviranomaisille (AVI).

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet